De Docentenbank onderscheidt haar 1) fysieke dienstverlening en haar 2) virtuele dienstverlening.

Ad 1: fysieke dienstverlening.

Al sinds 1987 wordt deze dienstverlening in Nederland aangeboden. De Docentenbank selecteert de juiste kandidaten voor scholen die hun vacatures aan ons aanbieden. Dit kunnen zowel onderwijsfuncties zijn als managementfuncties en onderwijsondersteunende functies. Slechts indien een der door de Docentenbank voorgestelde kandidaten door de opdrachtgever wordt benoemd is het op dat moment geldende tarief verschuldigd (no cure no pay).

De verplichting tot het voldoen van het geldende tarief ontstaat op het moment dat een op een selectie van de Docentenbank vermelde kandidaat door de opdrachtgever wordt benoemd. Opdrachtgevers dienen daarvan eigener beweging melding te maken bij de Docentenbank. De eventuele omstandigheid dat een benoemde kandidaat ook op enige andere wijze aan de opdrachtgever bekend was doet aan de betalingsverplichting niet af. Indien de opdrachtgever een selectie van de Docentenbank gebruikt om meerdere vacatures te vervullen geldt het tarief per vervulde vacature.

Opdrachtgever verbindt zich door het verstrekken van de opdracht uiterst zorgvuldig om te gaan met de vertrouwelijk verstrekte informatie en de privacy van kandidaten te beschermen en te respecteren. Zodra in een vacature is voorzien dienen alle gegevens van niet-benoemde kandidaten te worden vernietigd. Onder geen beding mogen deze gegevens voor andere doeleinden worden gebruikt of in handen van derden worden gesteld. Als het vermoeden bestaat dat een opdrachtgever terzake onvoldoende zorgvuldigheid in acht neemt is de Docentenbank bevoegd deze opdrachtgever van verdere dienstverlening uit te sluiten, onverminderd de eigen aansprakelijkheid van de overtreder jegens een kandidaat als die mogelijk in zijn of haar privacy-belangen is getroffen.

Alvorens tot benoeming over te gaan dient de opdrachtgever zich ervan te overtuigen dat de kandidaat aan de geldende geschiktheids – en benoembaarheidseisen voldoet.

Indien de opdrachtgever en de kandidaat daarmee instemmen kan in een aangeboden vacature worden voorzien middels een detacheringovereenkomst (voor bepaalde tijd), dan wel een uitzendovereenkomst (voor onbepaalde tijd). Voor deze overeenkomsten maakt de Docentenbank gebruik van haar samenwerkingspartner uitzendbureau PDZ. In die gevallen zijn de leveringsvoorwaarden van uitzendbureau PDZ van toepassing, dat voor de door haar verrichte diensten en leveringen zelfstandig aan de opdrachtgever zal factureren.

Bij aanname van een kandidaat die wordt uitgezonden of gedetacheerd is het geldende bemiddelingstarief verschuldigd.

Opdrachtgevers kunnen de hulp inroepen van de Docentenbank bij het realiseren van door- en uitstroom-trajecten en bij mediation.

Voor deze vorm van ondersteuning zal per opdracht een afzonderlijke overeenkomst worden afgesloten, waarbij in goed overleg zowel een vast uurtarief als een no cure no pay component kan worden overeengekomen.

Facturering en betaling

Opdrachtgevers verplichten zich door het verstrekken van een opdracht aan de Docentenbank alle gegevens te verstrekken die voor het bepalen van een juiste facturering zijn vereist. Voor alle diensten en leveringen die door de Docentenbank zijn verricht geldt, dat betalingen binnen 14 dagen na de factuurdatum dienen te zijn geschied. Bij niet-tijdige betaling kan de Docentenbank na ingebrekestelling van de debiteur haar vorderingen verhogen met wettelijke interest, alsmede eventuele bijkomende kosten die met de invordering zijn gemoeid.

Ad 2: virtuele dienstverlening

Vanaf 1 september 2014 biedt de Docentenbank naast de bekende fysieke dienstverlening haar virtuele diensten aan. Daarin vormt de Docentenbank enerzijds een virtuele vacaturekrant en anderzijds een kandidatenbestand. De vacatures kunnen zowel onderwijsfuncties zijn als managementfuncties en onderwijsondersteunende functies. Betaling geschiedt door de school, bij het plaatsen van een vacature en/of het mogen doorzoeken van een kandidatenbestand. Indien een of meer kandidaten van de Docentenbank in een vacature worden benoemd dan is de school daarvoor niets verschuldigd.

De verplichting tot het voldoen van de factuur voor het plaatsen van vacature(s) en of het mogen inzien van profielen ontstaat op het moment dat een van deze diensten via de website www.docentenbank.nl wordt ingekocht. De persoon die zich op de website namens de school presenteert wordt gezien als verantwoordelijke/rechthebbende om diensten va de Docentenbank af te nemen.

Opdrachtgever verbindt zich door het verstrekken van de opdracht uiterst zorgvuldig om te gaan met de vertrouwelijk verstrekte informatie en de privacy van kandidaten te beschermen en te respecteren. Zodra in een vacature is voorzien dienen alle gegevens van niet-benoemde kandidaten te worden vernietigd. Onder geen beding mogen deze gegevens voor andere doeleinden worden gebruikt of in handen van derden worden gesteld. Als het vermoeden bestaat dat een opdrachtgever terzake onvoldoende zorgvuldigheid in acht neemt is de Docentenbank bevoegd deze opdrachtgever van verdere dienstverlening uit te sluiten, onverminderd de eigen aansprakelijkheid van de overtreder jegens een kandidaat als die mogelijk in zijn of haar privacy-belangen is getroffen.

Alvorens tot benoeming over te gaan dient de opdrachtgever zich ervan te overtuigen dat de kandidaat aan de geldende geschiktheids – en benoembaarheidseisen voldoet.

Indien de opdrachtgever en de kandidaat daarmee instemmen kan in een aangeboden vacature worden voorzien middels een detacheringovereenkomst (voor bepaalde tijd), dan wel een uitzendovereenkomst (voor onbepaalde tijd). Voor deze overeenkomsten maakt de Docentenbank gebruik van haar samenwerkingspartner uitzendbureau PDZ. In die gevallen zijn de leveringsvoorwaarden van uitzendbureau PDZ van toepassing, dat voor de door haar verrichte diensten en leveringen zelfstandig aan de opdrachtgever zal factureren.

Opdrachtgevers kunnen de hulp inroepen van de Docentenbank bij het realiseren van door- en uitstroom-trajecten en bij mediation.

Voor deze vorm van ondersteuning zal per opdracht een afzonderlijke overeenkomst worden afgesloten, waarbij in goed overleg zowel een vast uurtarief als een no cure no pay component kan worden overeengekomen.

Facturering en betaling

Opdrachtgevers verplichten zich door het verstrekken van een opdracht aan de Docentenbank alle gegevens te verstrekken die voor het bepalen van een juiste facturering zijn vereist. Voor alle diensten en leveringen die door de Docentenbank zijn verricht geldt, dat betalingen binnen 14 dagen na de factuurdatum dienen te zijn geschied. Bij niet-tijdige betaling kan de Docentenbank na ingebrekestelling van de debiteur haar vorderingen verhogen met wettelijke interest, alsmede eventuele bijkomende kosten die met de invordering zijn gemoeid.